Privacyverklaring

Kristie Raaijmakers Fotografie, gevestigd aan Ruysdaelbaan 3-01 (eerste etage) 5642 JJ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kristieraaijmakers.nl
Kristie Raaijmakers Fotografie
Ruysdaelbaan 3-01 (eerste etage)
5642 JJ Eindhoven
0630389140

Kristie Raaijmakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kristie Raaijmakers Fotografie. Hij/zij is te bereiken via foto@kristieraaijmakers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kristie Raaijmakers Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulieren of vragenlijsten in te vullen op de website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kristie Raaijmakers Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras (af te leiden uit de foto’s)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (verstrekt door ouders via vragenlijsten en ook foto’s)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foto@kristieraaijmakers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kristie Raaijmakers Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kristie Raaijmakers Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Online publicatie van foto’s

We publiceren foto’s enkel online mits er vooraf expliciet toestemming is gegeven door de klant voor verspreiding van de foto’s online en/of in drukwerk. Wil je niet dat jouw foto’s online terug te vinden zijn, dan wordt dit uiteraard gerespecteerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kristie Raaijmakers Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kristie Raaijmakers Fotografie) tussen zit. Kristie Raaijmakers Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Snelstart voor de verwerking van de administratie en boekhouding > Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting > De gegevens zijn hier veilig opgeslagen, zij moeten ook voldoen aan de AVG.
– Microsoft Onedrive voor het bewaren en back-uppen van foto’s en gegevens. > Toestemming, Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting > De gegevens zijn hier veilig opgeslagen, zij moeten ook voldoen aan de AVG.
– Antagonist als host van mijn website en e-maildienst. > Toestemming, Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst > De gegevens zijn hier veilig opgeslagen, zij moeten ook voldoen aan de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kristie Raaijmakers Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht van alle administratie voor de belastingdienst.
Adres > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht van alle administratie voor de belastingdienst.
Contactgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht van alle administratie voor de belastingdienst.
Foto’s > onbeperkt > Als back-up voor jullie, zodat je bij een crash van je systeem altijd bij mij terecht kunt voor een kopie van de foto’s.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kristie Raaijmakers Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kristie Raaijmakers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kristie Raaijmakers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kristie Raaijmakers Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar foto@kristieraaijmakers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kristie Raaijmakers Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kristie Raaijmakers Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via foto@kristieraaijmakers.nl.